โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และงานด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และงานด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.อาจารย์พรพิพัฒน์ ทองปรอน ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ การตรวจสอบภายใน
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ
   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 วรรค 4 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1308/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี   
   ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566  ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา