โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการบริหารธุรกิจ 9  มทร.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลแข่งขันทักษะทางวิชาการบริหารธุรกิจ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด ภายใต้แนวคิด : เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ
          การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการที่สามารถนำไปพัฒนาความสามารถทางวิชาการ เป็นเวทีให้นักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยจัดแข่งขันทักษะ 10 กิจกรรม ได้แก่ การประกวดเขียนแผนธุรกิจ การผลิตสื่อ  การแสดงนิทรรศการของคณาจารย์และนักศึกษา การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ในการจัดการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice)  การแข่งขัน E-Sports  การแข่งขัน Shinning Stars Online : Online sales Live Competition การประกวดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยพลังละมุน (Marketing Communications plan with soft power และการแข่งขันการตอบคำถามทางด้านวิชาชีพบัญชี
         สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเขียนแผนธุรกิจและการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษา (The Best Practice) ประกอบด้วย นางสาวปาวิกา ลุงกอ นางสาววัชราภรณ์ เขื่อนข่าย นางสาวชาลิสา เชาว์ไว นายณฆรินทร์ ประเสริฐสุข นางสาวกาวใจ หวานดี นางสาวอาทิตยา อาจธัญกรณ์ นางสาวณัฐธิดา เทพฝั้น และนางสาวกมลชนก ปุณณะภุม โดยมีอาจารย์ปรีดา  ตัญจนะ อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล ทั้งนี้นายณฆรินทร์ ประเสริฐสุข นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวกาวใจ หวานดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
         ที่มาของข่าว : อ.ปรีดา  ตัญจนะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon