โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 590 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ผนึกกำลังยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาตรฐานสากล

International Computer Driver’s License (ICDL)

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train the Trainer) มาตรฐาน International Computer Driver’s License (ICDL) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และทักษะการใช้งานมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานสากล อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยรายละเอียดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน (Train the Trainer) เป็นการยกระดับอาจารย์ผู้สอนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 เขตพื้นที่ กว่า 40 คน ในหลักสูตร Trainer 2016 ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศและเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

นายออมทรัพย์ อินกองงาม ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบมาตรฐานประกอบด้วย 7 มาตรฐาน ได้แก่ หลักสูตร Computer Essentials , Online Essentials ,Word Processing ,Spreadsheets, Presentation ,Using Databases และ Online Collaboration ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2559

อาจารย์กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า การฝึกอบรมสำหรับผู้สอนในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ผู้สอนด้านสารสนเทศและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อยังนักศึกษา โดยนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีคุณวุฒิในหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากปริญญาบัตร พร้อมทำงานในสถานประกอบการและในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ ต้องเป็นมากกว่าเป็น Hub ในการเชื่อมต่อระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการแต่ต้องข้ามขึ้นเป็น Academic คือต้องเป็นศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา