โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง (ร่าง ครั้งที่ 3) ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง (ร่าง ครั้งที่ 3) ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มิถุนายน 2567 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง (ร่าง ครั้งที่ 3) ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

 

วงเงินราคากลาง 3,082,000 บาท

เปิดรับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนถึง 17 มิถุนายน 2567

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

   1.  ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึง ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานพัสดุ กองคลัง

       128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300

   2. ติดต่อทาง E-mail : pasadu@rmutl.ac.th

   3. โทร  :  053-921444 ต่อ 1320ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon