โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย นายภูเบศร์ แสงปุก จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๘๒,๐๐๐.๐๐  บาท (สามล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นข้อเสนอราคา 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น ถึง 16.00 นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon