โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ start up รุ่น 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ start up รุ่น 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 504 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  Start Up  ปี 2559  หลักสูตร ระดับเบื้องต้น สำหรับผู้มีพื้นฐานองค์ความรู้ธุรกิจไม่เพียงพอ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม 3 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2559 อธิการบดี กล่าวว่า “ผู้ประกอบการใหม่ถือเป็นการเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชองประเทศ การอบรมครั้งนี้ถือเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากตัวอย่างทีมีทั้งผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่ล้มเหลว เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างธุรกิจที่สามารถต่ออยอดและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศต่อไป” สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น Module 3  อาทิ การตลาดเบื้องต้น การจัดการทั่วไป การวางแผนการผลิตและการบริการ การบัญชีและการเงิน การจัดทรัพยากรบุคคล  โดย อ.ภาคภูมิ ภัควิภาส อ.กฤษยา มะแอ ดร.กัญญ์วาราวิทยากรจากมทร.ล้านนา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา