โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการอาเซียนและแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านอาเซียนศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการอาเซียนและแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านอาเซียนศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 864 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management : IBM) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานนิทรรศการอาเซียนและแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านอาเซียนศึกษา ASEAN Exhibition ASEAN Knowledge Quiz Competition 2016 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา ภายในงานมีนิทรรศการประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ การแสดงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศจีนและ University Zainal Abidin  รัฐ Terengganu ประเทศมาเลเซียและการแข่งขันการตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน

สำหรับ นิทรรศการอาเซียนและแข่งขันตอบคำถามความรู้ด้านอาเซียนศึกษา เป็นการจัดนิทรรศการที่เน้นเนื้อหาความเป็นเอกลักษณ์ด้านอาหาร เครื่องแต่งกายและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ และนำเนื้อหาในการจัดนิทรรศการมาเป็นคำถามในการตอบคำถาม โดยมีนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมและหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา