โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารอบ 5 ทีม ระดับประเทศ การประกวดโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสาขาการตลาด มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารอบ 5 ทีม ระดับประเทศ การประกวดโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1749 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นางสาวศาสนา บุญช่วย นางสาวสุพรรณ ยาง และนางสาวนรีรัตน์  คำปัน นักศึกษาสาขาการตลาด ทีม The Lighting คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นตัวแทนภาคเหนือ ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม ระดับประเทศ การประกวดโครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม  โดยจะเข้าร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรอบตัดสินในวันที่ 30 มกราคม 2560 นี้ที่กรุงเทพมหานคร
          นางสาวศาสนา บุญช่วย นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ตัวแทนทีม The Lighting กล่าวว่า ทางทีมได้เลือกทำในโจทย์  Passion for Food ซึ่งเป็นเรื่องของโภชนาการอาหารรวมถึงความสะอาดและความหลากหลายของอาหารในชุมชน ภายใต้โครงการรณรงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบของชุมชนบ้านแม่แป้น ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง  โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคอาหารกึ่งดิบกึ่งสุก ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ่งดิบกึ่งสุก เสริมสร้างให้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
          สำหรับการดำเนินโครงการได้ดำเนินตามแผนกิจกรรม เริ่มต้นโดยการจัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการสาธิต  แนะนำและรณรงค์สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคอาหารกึ่งดิบกึ่งสุกแก่คนในชุมชนบ้านแม่แป้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการติดป้ายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่สำคัญของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงกิจกรรมภายใต้โครงการอีกด้วย  การดำเนินโครงการในครั้งนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากขาดผู้มีส่วนร่วมในโครงการทุกท่าน ขอขอบคุณ อ.ปรีดา ตัญจนะ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการดำเนินโครงการ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและประชากรบ้านแม่แป้นที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ และบริษัท Marketeer จำกัด ที่เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศได้แสดงผลงาน การเป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าแข่งขันในรอบ 5 ทีมสุดท้าย ทีมของพวกเราจะทำให้ดีที่สุด  ตัวแทนทีม The Lighting กล่าวในตอนท้าย

         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : จารุวรรณ สุยะ / https://www.facebook.com/KFCCommunityHero
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา