โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA ประชุมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาตามแนวทาง STEM for TVET ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA ประชุมการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาตามแนวทาง STEM for TVET ในโรงเรียน จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 990 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงเรียนใน จ.พิษณุโลก

ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ TVET HUB LANNA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนนครไทย และโรงเรียนหนองพระพิทยา

และได้ดำเนินการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนจากสถาบันคีนันเอเชีย ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอาชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย (ผอ.สรปัชญ์ ไวกสิกรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา (จ่าสิบเอกประมวล วันมี) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา (ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คำผงแดง) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา (ผอ.ธนู เมฆี) และคณาจารย์โรงเรียนนครไทย

ทั้งนี้ เพื่อร่วมปรืกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้โครงการ chevron enjoy science เกี่ยวกับการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตามแนวทาง STEM for TVET โดยมี ผศ.ดร. นิวัตร มูลปา , คุณกัณฐธนา มกรุเจติมณฑ์ (ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ TVET จากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย) อ.อำนวย คำบุญ , อ.แมน ฟักทอง และ อ.เดือนแรม แพงเกี่ยว (อาจารย์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก)  เข้าร่วมประชุมตามแนวทาง STEM for TVET ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นางสาวสุรีพร  วันควร (ผู้ประสานงานโครงการฯ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา