โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อันเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไป ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียตริ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดาวน์โหลดกำหนดการจัดงาน (ภาพ/ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา)