โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมีตัวแทนสนามสอบเข้าร่วม 36 คน
          สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 เป็นการจัดสอบให้กับนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)  ทาง สทศ. ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบาย แนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนดและตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดูแล 16 สนามสอบ ประกอบด้วยวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม โรงเรียนเถินวิทยา วิทยาลัยเทคดนโลยีลำปาง โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคดนดลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทั้งนี้มีกำหนดสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และระดับ ปวส.2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  โดย สทศ. / จิณณ์ณณัช  อาณาเขต
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา