โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวานลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวานลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 372 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมตามแผนงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเข้าพบและหารือร่วมกับหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ พื้นที่เป้าหมายใหม่ในการขยายผลจากแผนงานวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีแกนนำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาโต่ บ้านห้วยกระ บ้านโป่งไฮ และชมรมชีวิวิถี ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ร่วมให้รายละเอียดข้อมูล ณ เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2560 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา