โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับนายกมล  เกียรติพงษ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับนายกมล เกียรติพงษ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 416 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ระดับปริญญาโท 

นายกมล เกียรติพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีอาจารย์อนาวิน สุวรรณะ หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยนายกมล เกียรติพงษ์ ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตรและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา) ในปีการศึกษา 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา