โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน นำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนศึกษาดูงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน นำกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนศึกษาดูงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 669 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะนักวิจัยจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้โครงการ “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์นาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ระหว่างวันที่ 24 -28 มีนาคม 2560

โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน นำตัวแทนชุมชนบ้านนาโต่ ตัวแทนชุมชนบ้านห้วยกระ ตัวแทนชุมชนบ้านโป่งไฮ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คณะครู นักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย (กลุ่มชีววิถี) รวมจำนวน 30 คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism : CBT) การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรบนพื้นที่สูงและการวางแผนพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวใน 3 ชุมชนได้แก่ กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านผาหมอน อำเภอจอมทอง, กลุ่มบ้านปง-ห้วยลาน อำเภอสันกำแพงและบ้านสวนเรือนฝัน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนที่ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้จะกลับไปวางแผนพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวตลอดจนสรุปบทเรียนที่ได้ เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มของตนเองต่อไป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา