โลโก้เว็บไซต์ สวก.ลำปาง นำทีมงานเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง ในการเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือ)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวก.ลำปาง นำทีมงานเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง ในการเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือ)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณาจารย์และบุคลากร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) เยี่ยมชมผลการเดินเนินการและให้คำแนะนำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง หมู่ 4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มที่ทำการผลิตผักอินทรีย์มีบทบาทเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นำเสนอตัวอย่างรูปธรรมการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง และเป็นกลุ่มที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปผักเชียงดาจาก สวก.มทร.ล้านนา ซึ่งเป็นพืชสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการหมู่บ้านการอนุรักษ์และผลิตผักเชียงดาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชุมชน และผลจากการร่วมกันดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สวก.มทร.ล้านนา กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฮักน้ำจาง ส่งผลให้กลุ่มได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ภาคเหนือ) โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้แก่  ผศ. ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์  รศ.ดร. ชิติ  ศรีตนทิพย์  ผศ.นภา  ขันสุภา  และอาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย  มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และติดตามการประกวดในครั้งนี้

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา