โลโก้เว็บไซต์ แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แถลงข่าวปิดโครงการ 17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 13 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 923 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนาโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 (17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์) สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้รับความร่วมมือจาก 17 สถาบันอุดมศึกษา อันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยชุมชนแพร่และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2

และในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษาฯ มทร.ล้านนา ได้มีการแถลงข่าวสรุปการดำเนินงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ต่อจากนายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีและมอบโล่แก่เครือขายสถาบันอุดมศึกษา ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการ จากนั้นเป็นการเสวนาถอดบทเรียน 17 วัยใส พิชิตภัยแอลกอฮอล์ นำโดย ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้จัดการโครงการฯ, นายคำรณ  ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุราและมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า, นายธงชัย  ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน, อาจารย์กิตติพร สังคดิส หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชมแพร่และ น.ส.เพ็ญพิชชา อินทรชิต นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ในปีที่ 3 (17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์) ทาง สสส. กล่าวว่ายังคงให้ มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในปีต่อไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา