โลโก้เว็บไซต์ ศิลปศาสตร์นำร่องการสอน Outcome-based | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศิลปศาสตร์นำร่องการสอน Outcome-based

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 626 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome-based ให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษา” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรียนนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 

สำหรับโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Outcome-based ให้กับอาจารย์ผู้สอนภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดแนวคิดใหม่ให้การจัดการเรียนการสอนภาษา เน้น ICT การสอนแบบ Outcome-based รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรีสิริ  สิงหศิริ และ ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  เทพสุริวงศ์  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรและการสอน ในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์ผู้สอนภาษา มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา