โลโก้เว็บไซต์ บริหารธุรกิจฯ จัดทำข้อสอบกลางมาตรฐานเดียวกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริหารธุรกิจฯ จัดทำข้อสอบกลางมาตรฐานเดียวกัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 489 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการจัดทำข้อสอบกลางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องทุ่งเสลี่ยม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

สำหรับโครงการจัดทำข้อสอบกลางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาคลังข้อสอบร่วมกัน ผลักดันให้มีการจัดทำคลังข้อสอบกลางให้เป็นมาตรฐาน รวมไปถึงการใช้วิชาพื้นฐานในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ความสามารถที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 6 พื้นที่ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ตาก, น่านและพิษณุโลก)  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาข้อสอบกลางคณะฯ เพื่อนำเข้าสู่คุณภาพของหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน” โดยคาดว่าจะมีการใช้ข้อสอบกลางของคณะบริหารธุรกิจฯ ได้ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา