โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตาก จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News - 16 ส.ค. 2560

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 2 อาคารเรียน 60 ปีทรงครองราชย์ โดยมีนักศึกษาประมาณ 300 คนจากสาขาวิชาดังนี้ คณะบริหารธุรกิจฯ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลทุกชั้นปี ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิทยาศาสตร์ฯ วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 1 ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมฯ ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1-2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2 เทียบโอน และ คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 1 เทียบโอน เพื่อให้นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาทักษะภาษาและเพื่อให้นักศึกษา สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกเป็นผู้จัดกิจกรรมค่ายภาษาฯ ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาอังกฤษเพื่อนันทนาการและวิชาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
RMUTL Tak English Camp 2017ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา