โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรขยายผลด้านสะเต็มศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 สิงหาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2477 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงาน STEM-RMUTL ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผลด้านสะเต็มศึกษา

โดยอาจารย์วิสูตร ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ ในงาน Harris Institute OPEN HOUSE และได้ร่วมเรียนรู้กิจกรรมด้าน STEM Education  โดยในกิจกรรมมีการประลองทางด้านการออกแบบและสร้างเครื่องโยนเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลงานของน้องนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม จาก 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมในงาน

ซึ่งนักเรียนเกิดความสนุก ได้ร่วมแสดงออกทางความคิด และ มีการแข่งขันผลงานของแต่ละกลุ่ม เกิดการทำงานเป็นทีมและนำไปต่อยอดการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา