โลโก้เว็บไซต์ สถาบันการศึกษาภาคเหนือ เปิดเวทีถกแนวทางการ ลด เลิกพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันการศึกษาภาคเหนือ เปิดเวทีถกแนวทางการ ลด เลิกพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาเปิดเวทีสร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนนบนอย่างมีศักยภาพ   “สานพลังวัยใส ร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์” ภายใต้โครงการหลัก คือ "โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 โดยกิจกรรมครั้งที่ 1 จัดขึ้น  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นคร ขำหาญ ผู้ชำนาญการด้านกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษากองพัฒนานักศึกษาเป็นประธานเปิดงาน และผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และดำเนินการประชุม ร่วมกับนายนพพร อำพา ผู้ประสานงานโครงการฯ  การประชุมครั้งนี้มีสถาบันการศึกษา 17 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ ลำปาง น่าน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สถาบันการพลศึกษา วิทยายาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยชุมชนแพร่ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน) ให้ความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการในครั้งต่อไป   ขอบคุณภาพ/ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา