โลโก้เว็บไซต์ ว่าที่บัณฑิตวิศวะ เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ว่าที่บัณฑิตวิศวะ เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 308 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา2558  จำนวนกว่าหนึ่งพันคน โดยดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ว่าที่บัณฑิต มทร.ล้านนาในการก้าวเข้าสู่วัยทำงานซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดและให้ข้อแนะนำแก่นักศึกษา ได้แก่ดร.ฟ้าวกร อินลวง บรรยายหัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ คุณภาคิน มณีกุล บรรยายห้วข้อ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ บรรยายธรรมในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมที่พึงมีต่อสังคมและการประกอบสัมาอาชีพโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา