โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาโครงการเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาโครงการเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 กันยายน 2560 นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการสัมมนา เส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า วิชาชีพบัญชีเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งอาชีพนักบัญชียังเป็นที่ต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมาก ดังนั้นสิ่งสำคัญในการประกอบกอาชีพคือ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการสอบบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านภาษีอากร ด้านการบัญชีต้นทุน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบัญชี ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
          ด้านนางสาวกนกลดา ใจตาบุตร นักศึกษาสาขาการบัญชี ตัวแทนในการจัดสัมมนากล่าวว่า โครงการเส้นทางความรู้สู่นักบัญชียุค 4.0  เป็นกิจกรรมในรายวิชาการสอบบัญชี และวิชาสัมมนาบัญชีบริหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงในสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 381 คน 
          การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดโดยนักศึกษาสาขาการบัญชีระดับปริญญาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาการบัญชีระดับปริญญาตรีเทียบโอนชั้นปีที่ 2  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มานพ สีเหลือง และอาจารย์กนกไรวินทร์  บุรินนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจากสถาบัน Yellow การบัญชี เป็นวิทยากรในการสัมมนา  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และวิธีการการเป็นนักบัญชีคุณภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ตัวแทนผู้จัดสัมมนากล่าวในตอนท้าย
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา