โลโก้เว็บไซต์ ลำปางจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลำปางจัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 มีนาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพมุ่งสู่ผู้ปฏิบัติในเขตพื้นที่และโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559 เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพและแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในทุกจังหวัด สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ ระบบการติดตามผลด้านการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัดทำรายการประเมินตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-sar) รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดทำ e-sar ระดับหลักสูตร ระดับคณะในพื้นที่ และระดับพื้นที่ ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ ที่มาของข่าว : ธิติมา สมพงษ์ / อ.คงศักดิ์  ตุ้ยสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา