โลโก้เว็บไซต์ MODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนาหัวข้อ “MODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement” โดยได้รับเกียรติจาก คุณระวัฒน์  เหลืองอำพล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนแฟรนไซส์และการตลาด บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด บรรยายในหัวข้อธุรกิจไทยสู่ทศวรรษค้าปลีกสมัยใหม่และโลกดิจิตอล, คุณธีร์ปกรณ์  ชัยธีระสุเวท และคุณณภัทร  เพชรวิชิต ผู้บริหารแบรนด์ ANEE KAS บรรยายในหัวข้อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ Digital Engagement จากนั้นได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดของการทำธุรกิจในยุค Digital Engagement ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ มทร.ล้านนา กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคแห่ง Digital ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากมีการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้นทั้งผู้ทำธุรกิจหน้าใหม่และการปรับตัวของผู้ทำธุรกิจรายเก่า ส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังคนที่มีทักษะเฉพาะด้านเพื่อนำไปบริหารจัดการองค์กรโดยเฉพาะองค์กรการค้าปลีกสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิตอลเช่นกัน การจัดสัมมนาในหัวข้อ “MODERN TRADE IN DIGITAL ENGAGEMENT ค้าปลีกสมัยใหม่กับยุค Digital Engagement” จึงเป็นการเปิดโลกเปลี่ยนแนวคิดจากการทำธุรกิจแบบเดิมให้เป็นการทำธุรกิจดิจิตอล และนำความรู้ ประสบการณ์จากวิทยากรนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเตรียมความพร้อมทั้งของอาจารย์และนักศึกษาให้มุ่งสู่การค้าปลีกสมัยใหม่ยุค Digital Engagement ต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา