โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก จัดงานวันศึกษาทั่วไป 2560 (G.E.Day 2017) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตาก จัดงานวันศึกษาทั่วไป 2560 (G.E.Day 2017)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 940 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประธานเปิดพิธี งานวันศึกษาทั่วไป (G.E.Day) และ นิทรรศการ "เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น" ครั้งที่ 16 ภายในงานมีกิจกรรม "RMUTL Tak Recycled Fashion Show Ideas" "ส้มตำลีลา"  "นิทรรศการเผยแพร่นวัตกรรมของนักศึกษา" วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ มทร.ล้านนา ตาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ หัวหน้าแผนกศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน
สำหรับโครงการ G.E. Day เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ของ มทร.ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประอบด้วย 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน), Arithmetic (คณิตศาสตร์) และ 4 C ได้แก่ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์), Communication (การสื่อสาร), Collaboration (การร่วมมือ), Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) ซึ่งรายงวิชาจะมีลักษณะของการบูรณาการที่ผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แต่ละเขตพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน โดยเป็น Team Teaching ใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และ อาจารย์ผู้สอนได้เปลี่ยนบทบาทที่ต่างไปจากเดิมซึ่งเป็น Lecturer (เป็นผู้ให้คำแนะนำ) Coaching (ผู้อำนวยการเรียนรู้) Facilitator (ผู้ให้คำปรึกษา) และ Mentor (พี่เลี้ยง) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในลักษณะข้างต้นเป็นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องให้นักศึกษาได้แสดงผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
ซึ่งรูปแบบการจัดโครงการวันศึกษาทั่วไป (G.E. Day) ได้แบ่งกลุ่มแสดงผลงานจำนวน 6 กลุ่มรายวิชา ได้แก่ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา รายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต รายวิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ และรายวิชาภาษาอังกฤษ และ ผนึกรวมเข้ากับ นิทรรศการ "เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น" ซึ่งปีนี้ มทร.ล้านนา ตาก จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แล้ว ได้รับความสนใจ และใส่ใจ ในการสร้างสรรค์ ซุ้มนิทรรศการ และบูรณาการจากปราชญ์ประจำท้องถิ่นที่นักศึกษาได้ไปศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น นำมาซึ่งการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพต่อในอนาคต
ภาพจากเพจงานประชาสัมพันธ์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา