โลโก้เว็บไซต์ เกษียณอย่างเกษม...เพชรงามล้านนา ตาก 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เกษียณอย่างเกษม...เพชรงามล้านนา ตาก 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2560 "เกษียณอย่างเกษม เพชรงามล้านนา ตาก ในช่วงเย็นมีประเพณีปฏิบัติในทุกๆ ปี คือ การสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ที่คอยปกปักรักษาให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขนั้น คณะผู้เกษียณและคณะผู้บริหาร ได้ไปสักการะบูชาหลวงพ่อมงคล ณ วิหารหลวงพ่อมงคล องค์พระวิษณุกรรมเจ้า ณ ลานพระวิษณุกรรม ท่านราชสิทธิ์ ณ ศาลท่านราชสิทธิ์และท้าวเวสสุวรรณ ท้าวมาลีวราช ณ ศาลท้าวเวสสุวรรณ

ปีนี้มีอาจารย์และบุคลากร เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่

laugh ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน คุณาแจ่มจรัสอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

laugh อาจารย์วรวุฒิ วิริยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

laugh อาจารย์สุทิน สวนพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

laugh อาจารย์วรเกียรติ ทองไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

laugh คุณมนตรี สายทอง ตำแหน่ง ช่างเชื่อม ส่วนงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากร

และเข้าสู่งานเลี้ยงฉลองเกษียณอายุราชการ มีการแสดงดังนี้

heart การฉายวีดิทัศน์เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

heart การแสดง “ฟ้อนขันดอกอวยชัย” โดยสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย

heart การแสดง “ฟ้อนอวยพรสู่วัยเกษียณอย่างเกษม” โดย ดญ.อัจริยาภรณ์ อ๊อดทรัพย์ บุตรสาว ดร.ก่อเกียรติ และนางศิวพร อ๊อดทรัพย์

heart การแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ” และ “รำเทพบันเทิง” โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล EIC

heart การขับร้องประสานเสียง “พระคุณที่สาม” โดยสาขาบัญชีและสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

heart การแสดง “เต้นประกอบเพลง” โดยวิศวกรรมเครื่องกล

heart การขับร้องเพลงและการแสดง “ด้วยรักจากใจ” โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

heart การแสดงชุด “ดวงใจมีรัก” โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

heart ผู้เกษียณ/ตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวแสดงความรู้สึก

heart ตัวแทนผู้เกษียณอาวุโส กล่าวต้อนรับน้องใหม่ “สู่ ชมรม สว.”
mail ภาพจากเพจงานประชาสัมพันธ์

"วันเกษียณ เวียนมา หาอีกหน

แต่ละคน หมดภาระ และหน้าที่

ต้องยุติ บทบาท อำนาจมี

หกสิบปี เหนื่อยมานัก พักกายใจ
 

ขอจดจำ คุณความดี ท่านมีให้

ปูแนวทาง สร้างสิ่งใหม่ ในทุกหน

เป็นแบบอย่าง ปูชะนี ยะบุคคล

ความเมตตา ปราณีล้น ท้นดวงมาลย์"


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา