โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy) ครั้งที่ ๒ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy) ครั้งที่ ๒ สำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ตุลาคม 2560 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 1461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดโครงการอบรมและทดสอบสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับมาตรฐานสากล (Digital Literacy) ครั้งที่ ๒ สำหรับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๑ , Thin ๒ อาคารวิทยบริการฯ มี ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย

๑.หลักสูตร Spreadsheet

           วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม โดย ผศ.ดร.ชัชฏาพร  ปุกแก้ว อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่และคุณภรัญยู ใจบำรุง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

๒.หลักสูตร Word Processing

           วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม โดย อาจารย์ธีรภพ  แสงศรี อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่และคุณชัชวาลย์  ศะศิวนิชย์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

๓.หลักสูตร Computer Essentials

          วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม โดย คุณออมทรัพย์ อินกองงามและคุณภัทรมน  ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

๔.หลักสูตร Online Essentials

          วิทยากรบรรยายและฝึกอบรม โดย อาจารย์เทวา  พรหมนุชานนท์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่และคุณณหทัย  เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา 

         วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ให้สามารถใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมและทดสอบฯ คือ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จำนวน ๗๐ คน

ข่าว :  ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด , ออมทรัพย์  อินกองงาม กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ :  ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา