โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มอาชีพ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ จัดโครงการแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มอาชีพ ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1915 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง C3-305 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการแนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อและเพิ่มอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติเล่าประสบการณ์และบรรยายแนวทางการศึกษาต่อแก่นักศึกษา และร่วมปรึกษาหารือเรื่องโควตาแก่นักศึกษาระดับ ปวช.ที่มีผลการศึกษาเรียนดี (3.00 ขึ้นไป) และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและนักศึกษาร่วมกันซักถามและตอบข้อสงสัย

และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศน์สัมพันธ์ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ธนากร  นาเมืองรักษ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา