โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 645 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ฯ ณ มทร.ล้านนา น่าน
เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการกอง สภาคณาจารย์และข้าราชการ สภาวิชาการ และคณะทีมงาน จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม(ล้านนาสัญจร) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองและระดมความคิด เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาสวัสดิการของบุคลากรเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพ/ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา