โลโก้เว็บไซต์ คณะ ศจพช. จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ ศจพช. จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวอำเภอกัลยาณิวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 450 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงาน ร่วมกับ ดร.สวิชญา   ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการโครงการอบรมยุวชนนำเที่ยวโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จัดขั้นระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์  2559  โดยวิทยากรหลักจากคณะ ศจพช. และทีมวิทยากรจากชุมชนจัดการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนในพื้นที่ให้สามารถเป็นผู้นำเที่ยวได้ โดยแบ่งกิจกรรมทดลองเป็นนักท่องเที่ยวใน 5 ชุมชน (บ้านห้วยปู บ้านห้วยบะบ้า บ้านเสาแดง บ้านวัดจันทร์ และบ้านห้วยฮ่อม) สรุปบทเรียนจากกการเป็นนักท่องเที่ยวและให้นักเรียนร่วมกันเขียนแผนที่และนำเสนอจุดเด่นและเส้นทางท่องเที่ยวในหมู่บ้านตนเองต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา