โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกจับมือมัธยมในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ มั่งคงยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พิษณุโลกจับมือมัธยมในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ มั่งคงยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดอบรมหลักวิชาชีพระยะสั้นแก่นักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  ณ โรงฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ในวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้จริง ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่อาชีพ มั่งคงยั่งยืน” ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยหลักสูตรที่จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการทำน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ  การทำหมูสวรรค์ หมูแดดเดียว  การทำคุกกี้งาดำ การทำคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ การทำน้ำสลัดวาซาบิไขมันต่ำ  การเรียนรู้การตรวจสอบความชื้น AW  การทดสอบชิมอาหารทำผลิตขึ้นครั้งนี้ และฝึกการตรวจสอบปริมาณกรดในอาหารจากอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมี อ.อรรณพ ทัศนอุดม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรการอบรมพร้อมด้วย นักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการอบรม  60 ชั่วโมง ซึ่งมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา และ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากโครงการดังกล่าวจะเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนที่สนใจแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้ และเสริมความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารอีกด้วย ( ภาพ/ข้อมูล : ปภาดา พลอยอิ่ม ปชส.มทร.ล้านนา พิษณุโลก )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา