โลโก้เว็บไซต์ 2 สาขาวิศวกรรม ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2 สาขาวิศวกรรม ร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มกราคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ.อนุวัตน์  ศรีนวล, อ.เฉลิม  ยาวิลาสและ อ.อัจฉรา  จันทร์ผง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาสาขาหลักเทคโนโลยีเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  ชั้นปีที่ 3 ออกค่ายอาสาปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านการเกษตรและอาชีพ เพื่อเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้มหแก่นักเรียนและคนในชุมชุนต่อไป ณ บ้านแม่ขี้มูกน้อย ต. บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2561ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา