โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเครือข่ายวิชาการ 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเครือข่ายวิชาการ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 718 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ให้การต้อนรับตัวแทนจากเครือข่ายวิชาการ 9 ราชมงคล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ประธานจัดการประชุมด้านวิชากร 9 มทร. กล่าวว่า การประชุมเครือข่ายด้านวิชาการ 9 มทร. ประกอบด้วย (มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.สุวรรณภูมิ, มทร.พระนคร, มทร.อีสาน, มทร.ศรีวิชัย, มทร.ตะวันออกและมทร.ล้านนา) จัดขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้ไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดแนวนโยบายการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุมศึกษาให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนจัดทำหลักสูตรตร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ อันจะนำพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา