โลโก้เว็บไซต์ หมวดศึกษาทั่วไป จัดงาน G.E Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดศึกษาทั่วไป จัดงาน G.E Day

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 589 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “วันศึกษาทั่วไป (GE Day)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานเปิดงาน ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม

สำหรับงาน G.E Day เป็นการนำเสนอผลงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการของกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้ครอบคลุมสาระวิชาสังคมมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แบ่งการแสดงผลงานและกิจกรรมตามกลุ่มรายวิชาทั้ง 6 วิชา ได้แก่ รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี, รายวิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา, รายวิชาศิลปะการใช้ชีวิต, วิชากิจกรรมเพื่อสุขภาพ, วิชาศิลปะการใช้ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พานิช กล่าวเสริมว่าการจัดงาน G.E.Day เป็นการจัดงานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แก่นักศึกษา มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เห็นคุณค่าของคนเองและผู้อื่น ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นคุณลักษณะที่ดีของทรัพยากรมนุษย์ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา