โลโก้เว็บไซต์ ศิลปกรรมฯ ราชมงคลล้านนา ร่วมมือภาคีเครือข่าย จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศิลปกรรมฯ ราชมงคลล้านนา ร่วมมือภาคีเครือข่าย จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ “RMUTL International Art Workshop 2018” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัมนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานทางศิลปะตามอัตลักษณ์ของศิลปิน และวัฒนธรรมระหว่างเครือข่ายศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ โดยผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซี่งการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งในพิธีเปิดมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมราชาสู่ศาสตร์พระราชา”โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

 

ภายในงานมีกิจกรรม   การปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ศิลปะและการบรรยายพิเศษจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติและศิลปินอิสระมากมาย อาทิ บรรยายและเขียนภาพจิตรกรรมประกอบการแสดงคีตนาฎการล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), กิจกรรมการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์  Art Workshop โดยศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เดชา  วราชุน, อาจารย์พิชัย  นิรันด์, อาจารย์อินสนธ์ วงค์สาม พร้อมด้วยศิลปินนักวิชาการ ศิลปินนานาชาติและศิลปินอิสระ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 250 ท่านจาก 16 ประเทศ ซึ่งการผลงานทางศิลปะทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์และสื่อศิลปะ จะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

 

 

 

         


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา