โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษาจัดเสวนาทีมผู้ฝึกสอนกีฬา  6 พื้น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากีฬา มทร.ล้านนา สู่ความเป็นเลิศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนานักศึกษาจัดเสวนาทีมผู้ฝึกสอนกีฬา 6 พื้น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากีฬา มทร.ล้านนา สู่ความเป็นเลิศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 417 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา "จัดโครงการทบทวนระเบียบข้อบังคับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ประกาศฯเรื่องค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬา 9 ราชมงคล " ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 54 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นเวทีเสาวนาถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการกีฬาของ มทร.ล้านนา สู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้นำผลสรุปการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 มาเป็นประเด็นในการเสวนา ซึ่งได้มีข้อสรุปถึงแนวทางการพัฒนากีฬาขอมหาวิทยาลัยเช่น การให้ความสำคัญกับการรับผู้เข้าศึกษาด้วยโควต้าจากนักกีฬา การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและการดูแลเรื่องผลการเรียน สนับสนุนสวัสดิการสำหรับนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านกีฬาอันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศต่อไป โดยมี ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.นคร ขำหาญ ผู้ชำนาญการด้านงานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา นอกจากประเด็นต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วกองพัฒนานักศึกษาได้นำเสนอผลสรุปด้านงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 โดยมีผู้ฝึกสอนกีฬาและบุคลากรด้านงานกีฬาจาก มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา