โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร ทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร ทดลองโปรแกรมการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการวิจัย “การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” จัดกิจกรรมนักท่องเที่ยวอาสาทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชุน” ณ บ้านปางมะหัน บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่สลอง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2561

โดยโปรแกรมการท่องเที่ยวจัดทั้งหมด 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็นจุดท่องเที่ยว 4 จุด ได้แก่สถานีที่ 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านปางมะหัน บ้านขุ่นส่า ชมการแสดงเต้นปอแกแหล่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ สถานีที่ 2 เรียนรู้ชีวิตไทใหญ่ทำขนมถ้วยไทยใหญ่, สถานีที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติบ้านโป่งไฮและสถานีที่ 4 เรียนรู้การเก็บชา คั่วและชิมชาบ้านห้วยหยวก ท่องเที่ยวเรียนรู้ในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านห้วยหยวกป่าโซ”  สำหรับการทดลองจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการทดลองการจัดการท่องเที่ยว เพื่อรับทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้น วางแผนและปรับโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นเพื่อการพัฒนาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคตต่อไป  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา