โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลฯ ดูงานสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลฯ ดูงานสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 เมษายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 871 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลพื้นฐาน เข้าศึกษาดูงานและกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยนางสาวอนิศา แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานวิทยบริหารและข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน, ระบบการสอนผ่าน video conference, กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานและการร่วมมือกันด้านทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบัน โดยนายออมทรัพย์ อินกองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาจารย์นพณัฐ  วรรณภีร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับและนำบรรยายและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Innovation Center อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา