โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 880 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ณ ปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี อ.ต้นวงศ์ ปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารกล่าวเปิดงาน 

โครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ และ รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอน โดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งในการสอน และยังให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการวิจัย

พร้อมกันนี้ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยังได้บรรยายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การเสนอทุนวิจัย ให้ข้อมูลทุนวิจัยและเงื่อนไขของทุน พร้อมทั้งยังแนะนำบริการ E-Book และฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านทราบด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ / อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน / นส.ศศิรดี พานชาตรี

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา