โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมชน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมชน 

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 อาจารย์อนุวัตร ศรีนวล อาจารย์อัฉรา จันทร์ผง และอิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพจำนวน15 คน  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ"พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ "  เพื่อปรับปรุงตัวอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นศูนย์เรียนรู้   เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้ายเกษตรอินทรีย์และพัฒนาอาชีพในหมู่บ้านแม่ขี้มูก(สองธาร) ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ต่อไป
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา