โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองประชาสัมพันธ์จัด PR อาสา พัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “PR อาสา รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56  พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ร.ต.อ.สี่ทิศ  อ่ำถนอม ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอลและออกแบบสติกเกอร์ไลน์ พร้อมทีมวิทยากร

โครงการ PR อาสารุ่น 3 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก PR อาสารุ่นที่ 1 และ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการพัฒนานักประชาสัมพันธ์ บุคลากร นักศึกษา นักประชาสัมพันธ์จิตอาสา มีคุณภาพในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้มีความตื่นตัว กระตือลือล้นที่จะพัฒนาตนเองในด้านงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นมีความสวยงามน่าสนใจ อันจะทำให้การประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอล, กระบวนการคิดก่อนการออกแบบ, เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ,การออกแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop และAdobe Illustrator

 

อาจารย์ชัชวิน  วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารขององค์กรไปสู่สังคมภายนอกเป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมยุคดิจิตอล เป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ให้สังคมได้รับรู้ การเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์จึงความจำเป็นมากเช่นกัน เพราะเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสารเรื่องราวจากองค์กรไปสู่ประชาชน สื่อจึงควรมีความดึงดูด สวยงาม น่าสนใจ ตามช่องทางสื่อและสถานการณ์ปัจจุบัน การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PR อาสา รุ่นที่ 3 ในครั้งนี้ จึงเป็นการอบรมรมเชิงปฏิบัติการ ในการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้สนใจ ได้มีทักษะด้านการออกแบบเพิ่มมากขึ้น”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา