โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร จัดบรรยายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร จัดบรรยายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะนักวิจัย จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา” แก่ตัวแทนครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

โดยการบรรยายในหัวข้อดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามแผนงานวิจัยทุนมุ่งเป้าด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา (ได้แก่ บ้านเหล่อชอ, บ้านวัดจันทร์, บ้านดงสามหมื่น, คณะสตรีเขตมูเส่คี, บ้านหนองเจ็ดหน่วยและบ้านห้วยบะบ้า) ให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนที่มีพื้นในอำเภอกัลยาณิวัฒนาเข้าร่วม อาทิ (โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนบ้านจันทร์, โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง, โรงเรียนสหมิตรวิทยา, โรงเรียนสามัคคีสันม่วงและโรงเรียนบ้านห้วยยา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนทราบถึงทรัพยากรด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชน วัฒธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยแกนนำและปราชญ์ท้องถิ่นในกลุ่มท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน เกิดการสรุปกิจกรรมการเรียนรู้และนำเสนอเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนาต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา