โลโก้เว็บไซต์ นายศักดิ์นริทร์ ชาวงิ้ว ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายศักดิ์นริทร์ ชาวงิ้ว ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 398 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

สำหรับการเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์และเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตะหนักถึงความความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ในปี 2561 มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 21 คน 2 องค์กร ประกอบด้วย ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย, ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น , ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย

นายศักดิ์นรินทร์  ชาวงิ้ว ได้รับการเชิดชูเกียรติด้าน “ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น” ปัจจุบันทำหน้าที่นักวิชาการศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้มีความรู้ความสารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา มีผลงานการเขียนบทความบทละครต่างๆ ที่มีการใช้ภาษาถิ่นล้านนาและการแสดงออกถึงวัฒนธรรมล้านนาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สอดแทรกแง่คิด คติธรรมในการดำเนินชีวิตอย่างแยบยล ทั้งนี้นายศักดิ์นรินทร์ยังได้ทำงานเพื่อสังคม อาทิ จัดรายการวิทยุสาธารณะ ภาคภาษาล้านนาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบถึงกาษาถิ่นอันมีเอกลักษณ์ ความสวยงามของภาษาถิ่นล้านนา ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา