โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้รับทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยมีจำนวนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 141 คน ในสถานประกอบกิจการจำนวน 60 แห่ง ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสากล และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา