โลโก้เว็บไซต์ การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา มอบอุปกรณ์การกีฬา รร.ตำรวจตระเวนชายแดน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การท่องเที่ยวฯ มทร.ล้านนา มอบอุปกรณ์การกีฬา รร.ตำรวจตระเวนชายแดน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 634 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดอุปกรณ์การกีฬาและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการ “รวมน้ำใจให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33” โดยมี ร.ต.ท.หญิงอริญชญา วิศัทวัฒนา ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กก.ตชด. 33 ค่ายกาวิละ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ, ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ เป็นตัวแทนมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา

สำหรับโครงการ “รวมน้ำใจให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33” เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ “รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะกว่า 5 ปี โดยมีอาจารย์วรัญคม  รัตนมงคลชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ในปี 2561 ได้รวบรวมทุนจากการจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 4 โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาเป็นทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์การกีฬา (ลูกฟุตบอล 40 ลูก, ลูกบาสเกตบอล 20 ลูก, ลูกวอลเลย์บอล 30 ลูก, ชุดเปตอง 12 ชุด, ตาข่ายวอเลย์บอล 3 ชุด, ตาข่ายตระกร้อ 3 ชุด, ตระกว้าเก็บบอล 3 ชุด) และเงินสดรวมมูลค่า 40,000 บาท โดยมีจะการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 31 แห่ง นักเรียน 2,766 คน ต่อไป 

นายกฤษณะ  รังษี นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 4 ตัวแทนนักศึกษากล่าวว่า “การระดมทุนเพื่อโครงการรวมน้ำใจให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการตลาด การคำนวณต้นทุน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทริปท่องเที่ยว และเมื่อได้กำไรจึงนำมาบริหารจัดการในโครงการฯ ตามหลักแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ CSR อันเป็นการปลูกจิตสำนึกการเสียสละและจิตอาสาให้กับนักศึกษาอีกด้วย”

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา