โลโก้เว็บไซต์ ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ธรรมะทวาทศวาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 580 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดอนุรักษ์สืบสานพุทธศาสนาโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร”ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปีในเดือนพฤศจิกายน พระอาจารย์ดนัย นันทธัมมิโก เจ้าอาวาสวัดสุวรรณศิริมงคล (วัดม่อน)  ต.ลวงหนือ อ.ดอยสะเก็ด เป็นองค์เทศน์ บรรยายธรรมในหัวข้อ “ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ” ผศ.ถาวร  ฝั้นชมพู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานฝ่ายฆราวาสเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระภิกษุสงฆ์องค์เทศน์ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำหรับโครงการ “ธรรมะทวาทศวาร” ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี จะจัดทุกๆ เดือนตลอดปี 2561 แบ่ง ธรรมบรรยายหัวข้อ ค่านิยม 12 ประการตามเดือนต่างๆ เดือนมกราคม  รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, เดือนกุมภาพันธ์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน, เดือนมีนาคม กตัญญู, เดือนเมษายน ฝ่าหาความรู้, เดือนพฤษภาคม รักษาวัฒนธรรม, เดือนมิถุนายน มีศีลธรรม, เดือนกรกฎาคม เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย, เดือนสิงหาคม รักษาวินัย กฎหมาย, เดือนกันยายน มีสติรู้ตัว, เดือนตุลาคม ดำรงคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เดือนพฤศจิกายน ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ, เดือนธันวาคม คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ในแบบที่แต่ละคนต่างรู้หน้าที่ของตนเอง ช่วยให้บรรยากาศในองค์กรเป็นมิตรและเกิดความร่มเย็นเป็นสุข เนื่องจากประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยกันทุกคนทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา