โลโก้เว็บไซต์ ค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จัดโครงการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ระหว่างวันที่ 14, 17 และ 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดตาก โดยเนื้อหาการอบรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ การสาธิตหุ่นยนต์และโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำระบบการเกษตรอัตโนมัติ (Smart farm) การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านโทรศัพท์มือถือ และเรียนรู้การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) โรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา เข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรมมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท การควบคุมระบบอัตโนมัติประกอบด้วยเซนเซอร์ หน่วยประมวลผล และอุปกรณ์ขับกลไกด้านขาออกของระบบ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได้จริง ดังนั้น สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จึงจัดโครงการค่ายเยาวชนอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และจุดประกายแนวคิดให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติอย่างแท้จริงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา