โลโก้เว็บไซต์  ทีม Enjoy คว้าที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีม Enjoy คว้าที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีม Enjoy น.ส.ประกายดาว  ไชยวรรณ์, น.ส.สกุลลักษณ์  พรหมจารีย์ และน.ส.รัตนพร  กาวีละ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” รับโล่และใบประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีอาจาร์อดิศักดิ์  ฝนห่าแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับประกวดคลิปวีดีโอหัวข้อ “จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักบัญชีรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชี อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้สอบบัญชีในอนาคตต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา