โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการถอดบทเรียนจากการทำงาน สรรค์สร้างขบวนกระทง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมการถอดบทเรียนจากการทำงาน สรรค์สร้างขบวนกระทง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ธันวาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจากการถอดบทเรียนในการเดินขบวนกระทงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ และมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง มทร.ล้านนา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด  วันที่ 25  ธันวาคม 2561

       การถอดบทเรียนจากการประกวดรถขบวนกระทงเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการทำงานร่วมกันเป็นทีม การวางแผนงานและการประสานงานร่วมกัน อีกทั้งการจัดสร้างรถขบวนกระทงยังทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบและจัดสร้างกระทง ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกคณะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสรรค์สร้างขบวนกรถกระทงที่สวยงามและสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับมาครองได้สำเร็จ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเสวนาถึงปัญหา อุปสรรคของการทำงานในครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา